Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LİSE PANSİYONLARINDA KALAN ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ OLGUNLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(SCRUTINIZING VOCATIONAL MATURITY OF STUDENTS’ STAYING IN HIGH SCHOOL STUDENTS’ HOSTELS )

Yazar : Ata PESEN  & Metin ÇELİK  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 27
Sayfa : 6022-6030
220    141


Özet

Mesleki olgunluk, içinde bulunduğu gelişim döneminde kendisinden beklenen mesleki gelişim görevlerini başarıyla yerine getirmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Bu araştırmanın amacı ortaöğretime bağlı pansiyonlarında kalan öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeyini cinsiyet, sınıf ve yaş değişkenleri açısından incelemektir. Araştırma, betimsel tarama modellerinden ‘genel tarama modeli’ şeklinde desenlenmiştir. Araştırma, Siirt ilinde dört farklı ortaöğretim kurumunun pansiyonlarında kalan 150’si erkek, 100’ü kız olan 11. ve 12. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kuzgun ve Bacanlı (2005) tarafından geliştirilen Mesleki Olgunluk Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 21 paket programı kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesi amacıyla bağımsız örenklemler t-Test, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Tukey Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda pansiyonda kalan lise öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeyi ortalamasının düşük olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca mesleki olgunluk düzeyleri açısında cinsiyet değişkeninde kızlar lehine, sınıf değişkenine göre mesleki olgunluk düzeyi açısından 12. sınıflar lehine ve yaş değişkeni açısından 19 yaş lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Mesleki Olgunluk, Lise, Öğrenci, Pansiyon

Abstract

Vocational maturity is defiend as the successful fulfillment of the expexted vocational development tasks during the development period he is in. The purpose of this research was to examine the vocational maturity level of the students staying in students’ hostels affiliated to secondary education in terms of gender, grade anda ge variables. The research was designed in “general survey model”, one of the descriptive survey models. The research was conducted to 11th and 12th grade students of 150 male and 100 female in four different students’ hostels of secondary education. The “Vocational Maturity Scale”, developed by Kuzgun and Bacanlı (2005), was used as data collection tool in the research. SPSS 21.0 packet program was used for data analysis. Independent Samples t-Test, One Way variance analysis (ANOVA) and Tukey Test were used in the analysis of the data. As a result of the study, the average of vocational maturity level of the high school students staying in students’ hostels was found to be low. In addition, in terms of vocational maturity level, a statistically significant difference was found in favor of females according to gender variable, in favor of 12th grades according to grade level and in favor of 19 year-olds according to age variable.Keywords
Vocational maturity, high school, student, Students’ hostel

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri