Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE EFFECT OF NEPOTISM ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT: AN EXAMPLE OF BUSINESS PRIVATIZED VIA PROPERTY OWNERSHIP OF EMPLOYEES
(NEPOTİZMİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: ÇALIŞANLARIN MÜLKİYET SAHİPLİĞİ YOLUYLA ÖZELLEŞTİRİLEN BİR İŞLETME ÖRNEĞİ )

Yazar : Polat YÜCEKAYA    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 27
Sayfa : 6089-6102
239    145


Özet

Bu çalışmanın amacı, nepotizmin örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışına etkisini incelemektir. Araştırmanın evreni, çalışanların mülkiyet sahipliği yolu ile özelleştirilen bir ağır sanayi işletmesi çalışanlarından oluşmaktadır. Evrenin büyük olması nedeni ile örneklem yöntemlerinden kolayda örneklem yöntemi kullanılmıştır. Nepotizmin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini belirlemek için, 28 Ocak - 15 Nisan 2016 tarihleri arasında anket aracılığı ile veri toplanmıştır. Araştırmada kullanılan anketteki ölçekler Meyer, Allen ve Smith (1993) tarafından hazırlanmış olan 18 ifadeli örgütsel bağlılık ölçeği yer almaktadır. Abdalla, Maghrabi ve Raggad, (1995) tarafından hazırlanan ve 14 ifadeden oluşan nepotizm ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilere frekans analizi, faktör analizi, güvenilirlik analizi, korelasyon analizi, regresyon analizi ve t testleri yapılmıştır. Çalışanların mülkiyet sahipliği yolu ile özelleştirilen işletme çalışanlarının nepotizm algıları ile örgütsel bağlılıkları arasında negatif bir ilişki olduğu ve ters yönde etkilediği tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Nepotizm, Örgütsel Bağlılık, Özelleştirme

Abstract

The aim of this study is to examine the effect of nepotism on organizational commitment. The universe of the study consists of the employees of heavy industry business privatized via property ownership. Due to the fact that universe is large, convenience sample method among sample methods, was used. In order to identify the effect of nepotism on organizational commitment, data were collected between the dates of January 28 and April 15, 2016 through the survey. The scales in the survey used in the study is organizational commitment scale with 18 expressions. prepared by Meyer, Allen and Smith (1993). In addition, the scale of nepotism prepared by Abdalla, Maghrabi and Raggad, (1995) and consisting of 14 expressions was also used. Frequency analysis, factor analysis, confidence analysis, correlation analysis, regression analysis, and t-tests were applied to the data obtained. It was identified that there was a negative relationship between nepotism perceptions of employees of business, privatized via property ownership of employees, and their organizational commitments and it affected in opposite direction.Keywords
Nepotism, Organizational Commitment, Privatization

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri