Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇOCUKLARDA EMPATİK EĞİLİM, UMUT VE ÖZ YETERLİĞİN OKULA BAĞLANMAYI YORDAMA DÜZEYLERİ
(THE PREDİCTİVE LEVELS BY THE EMPATHİC TENDENCY, HOPE AND SELF-SUFFİCİENCY OF SCHOOL ATTACHMENT İN CHİLDREN )

Yazar : Firdev SAVİ ÇAKAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 27
Sayfa : 6103-6113
301    170


Özet

Bu çalışmanın amacı çocuklarda empatik eğilim, umut ve öz yeterliğin okula bağlanmayı yordama düzeylerinin incelenmesidir. İlişkisel tarama modelinde gerçekleştirilen çalışmanın bağımlı değişkeni okula bağlanma; bağımsız değişkenleri ise empati, umut ve öz yeterlik olarak belirlenmiştir. Araştırmanın katılımcıları ilkokul 4. sınıfa devam eden 189 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri Çocuk ve Ergenler İçin Okula Bağlanma Ölçeği, KA-Sİ Empatik Eğilim Ölçeği (Çocuk Formu), Çocuklarda Umut Ölçeği ve Çocuklar İçin Öz-Yeterlik Ölçeği ile toplanmış; verilerin analizinde betimleyici istatistikler, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı, Hiyerarşik Regresyon Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonunda, empatik eğilim, öz yeterlik ve umut değişkenlerinin okula bağlanmayı anlamlı düzeyde yordadığı belirlenmiştir. Buna göre, çocukların empatik eğilimleri, öz yeterlik ve umut düzeyleri arttıkça okula bağlanma, öğretmene bağlanma ve arkadaşa bağlanma düzeyleri artmaktadır. Okul psikolojik danışma ve rehberlik çalışmaları kapsamında çocukların okula bağlanma düzeylerinin artırılmasında, empatik eğilim, umut ve öz yeterlik düzeylerinin geliştirilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. AAnahtar Kelimeler
Okula bağlanma, empatik eğilim, umut, öz yeterlik

Abstract

The aim of this study is investigated the predictive levels by the empathic tendency, hope and self-sufficiency of school attachment in children. The dependent variable of the study, ,the relational screening model, was connected to school; and independent variables were determined as empathy, hope and self-efficacy. The participants of the study consisted of 189 students attending elementary school. The data of the research was collected by using the Child Attachment Scale for Child and Adolescents Scale, KA-Sİ Empathic Tendency Scale (Child Form), Hope Scale for Children and Self-Efficacy Scale for Children. At the end of the study, it was determined that the variables of empathic tendency, self-efficacy and hope significantly predicted school attachment with teacher attachment, attachment to friends, and school attachment. According to this, as the empathic tendencies, self-efficacy and hope levels of children increase, the levels of attachment to the school, attachment to the teacher and attachment to the friend increase. In the context of school counseling and guidance, it is thought that improving empathic tendency, hope and self-efficacy levels in increasing children's school attachment levels.Keywords
School attachment, empathic tendency, hope, self-efficacy

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri