Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İlkokul 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Argümantasyona Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi
(Effect Of Argumentation-Based Teaching On Students' Critical Thinking Skills In Elementary School Science Class 4 )

İlkokul 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Argümantasyona Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi

 
Yazar : Sevil FİLİZ   & Yakub IŞIKER  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 30
Sayfa : 546-556
DOI Number: :
Cite : Sevil FİLİZ & Yakub IŞIKER, (2019). İlkokul 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Argümantasyona Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 30, p. 546-556. Doi: 10.26449/sssj.1251.
668    525


Özet

Bu araştırmada, argümantasyona dayalı öğretimin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır Ön test/son test eşitlenmemiş kontrol gruplu yarı deneysel model olarak tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Mardin İli Savur İlçesine bağlı Pınardere İlkokulu’nda öğrenim gören iki farklı şubeden toplam 40 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada gruplardan birini kontrol grubu, diğerini ise argümantasyona dayalı derslerin işlendiği deney grubu oluşturmuştur. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini ölçmek amacıyla veri toplama aracı olarak; Görücü (2014) tarafından geliştirilen 17 maddeden oluşan Eleştirel Düşünme Ölçeği ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22.0 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiş ve grupların ön ve son test sonuçları arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını belirlemek için Mann Whitney U testi ile grup içinde testlerin karşılaştırılması için Wilcoxon işaretli sıralar testi kullanılmıştır. Sonuçlar p=0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları incelendiğinde deney ve kontrol grubundan elde edilen ön test ortalamalarında gruplar arasında eleştirel düşünme becerileri bakımından birbirine denk iken son test sonuçlarına göre deney grubu lehine anlamlı bir farkın oluştuğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlara göre, argümantasyona dayalı öğretimin ilkokul 4. sınıf seviyesinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine anlamlı düzeyde olumlu etki oluşturduğu görülmektedir. Anahtar kelimeler: argümantasyon, eleştirel Düşünme, fen EğitimiAnahtar Kelimeler
argümantasyon, eleştirel Düşünme, fen Eğitimi

Abstract

The research aims to investigate the effect of argumentation-based teaching on the critical thinking skills of elementary school 4th grade students. Designed as an experimental model, the study group constitutes 40 students from two different branches of the Pınardere Primary School in Savur district of Mardin province in the academic year 2017-2018. The study group consisted of the control group in which subjects were taught according to traditional teaching activities and the experimental group in which courses were taught in accordance with argumentation-based teaching methodology. As a means of collecting data to measure students' critical thinking skills; The Critical Thinking Scale (17 items) developed by Görücü (2014) was applied as pre-test and post-test. The obtained data were analyzed using the SPSS 22.0 statistical program and the Mann Whitney U test was used to determine whether there was a significant difference between the pre-test and post-test results of the groups and the Wilcoxon signed rank test was used to compare the test results within the group. The results were evaluated at p = 0.05 significance level. When the results of the research were examined, it was concluded that the pre-test averages obtained from the experiment and control groups were equal in terms of critical thinking skills among the groups, but that there was a meaningful difference in favor of the experiment group according to the final test results. When the results of the research were examined, it was concluded that the pre-test averages obtained from the experiment and control groups were equal to each other in terms of critical thinking skills, while there was a significant difference in favor of the experiment group according to the final test results. As a result, it is observed that argumentation-based instruction has positive impact at a significant level on the 4th grade elementary school students' critical thinking skills.Keywords
argumentation, critical thinking, science education

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri