Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ailelerin Çocuklarını Yüzme Kurslarına Gönderme Sebepleri ve Bu Sebeplerin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
(Reasons For Sending Children To Swimming Courses And Examining These Reasons According To Various Variables )

Yazar : Hakan YAYLI    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 43
Sayfa : 4855-4861
154    92


Özet

Bu çalışmanın amacı, ailelerin çocuklarını yüzme kurslarına gönderme sebeplerini belirlemektir. Araştırmanın evrenini Balıkesir ilinde çocuklarını yüzme kurslarına gönderen aileler oluşturmaktadır. Örneklem grubunu, çocuklarını Balıkesir ilinde yaz okulu yüzme kurslarına gönderen 130 kadın 95 erkek veli oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ve Meral (2010) tarafından geliştirilen Ailelerin Çocuklarını Spora Yönlendirme Sebeplerini ölçen anket formu kullanılmıştır. Anket formu 5’li likert tipinde olup ailelerin çocuklarını spora yönlendirme sebeplerini ölçen 11 maddeden oluşmaktadır. Veri toplama işleminden sonra, elde edilen verilerin analizleri için SPSS 25 paket programı kullanılmıştır. Verilerin normal dağılıp dağılmadığını belirlemek için Shapiro Wilk-W testi uygulanmış ve verilerin normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir. Dolayısı ile yapılacak olan analizlerde parametrik olmayan test yöntemleri kullanılmıştır. Anketteki maddelerinin güvenirlik analizi için Cronbach’s Alpha değeri 0,69 olarak hesaplanmış, anketin güvenilir olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan velilerin çocuklarını yüzme kursuna gönderme sebeplerinde “Boş zamanlarını etkin olarak değerlendirmesine neden olur.” maddesinin en yüksek ortalamaya sahip olduğu (M=4,82), “Maddi kazanç elde etmesine yardımcı olur” (M=2,55) maddesinin de en düşük ortalamaya sahip oluduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan velilerin cinsiyet değişkeni ile çocuklarını yüzme kursuna gönderme sebepleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir faklılık tespit edilememiştir (p=,97). Araştırmaya katılan velilerin yaş değişkeni incelendiğinde 50 yaş ve üzeri olan velilerin çocuklarını yüzme kursuna gönderme sebelerinin ortalamasının daha yüksek olduğu, 22-25 yaş aralığında olan velilerin ise daha düşük ortalamaya sahip olduğu tespit edilmiştir (p=,002). Velilerin eğitim değişkeni ile çocuklarını yüzme kursuna gönderme nedenleri incelendiğinde lisansüstü eğitim görmüş olan velilerin çocuklarını yüzme kursuna gönderme sebeplerinin ortalamasının daha yüksek olduğu, ilkokul mezunu olan velilerin ise en düşük ortalamaya sahip olduğu tespit edilmiştir (p=,000).Anahtar Kelimeler
Aile, Spor, Yüzme, Yönlendirme

Abstract

The aim of this study is to determine the reasons why parents send their children to swimming courses. The universe of the research consists of families who send their children to swimming courses in Balıkesir province. The sample group consists of 130 female and 95 male parents who send their children to summer school swimming courses in Balıkesir province. A personal data form created by the researcher and a questionnaire developed by Meral (2010) were used as a data collection tool. The questionnaire is of 5 likert type and consists of 11 items that measure the reasons parents refer their children to sports. After data collection, the SPSS 25 package program was used to analyze the data obtained. To determine if the data is normally distributed, a Shapiro Wilk-W test was applied and it was determined that the data did not show normal distribution. Therefore, non-parametric test methods were used in the analysis. Cronbach's Alpha value was calculated as 0.69 for the reliability analysis of the items in the survey and it was determined that the survey was reliable. It causes parents who participated in the study to effectively evaluate their children “leisure time for reasons of sending them to a swimming course. it was found that the article “helps to achieve material gain” (M=2.55) also has the lowest average. There was no statistically significant difference between the gender variable of the parents involved and the reasons for sending their children to swimming courses (p=,97). When the age variable of the parents who participated in the study was examined, it was determined that the average of the parents who were 50 years of age and over had a higher average of sending their children to swimming courses, while the parents who were in the age range of 22-25 had a lower average (p=, 002). Parents ' reasons for sending their children to swimming courses with education variables were examined and it was determined that the average of parents who had Graduate Education sent their children to swimming courses was higher, while parents who had primary school graduates had the lowest average (p=,000).Keywords
Family, Sports, Swimming, Orientation

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri