Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


24 Haziran 2018 Genel Seçim Bildirgelerinde Siyasi Partilerin, Gençlik Politikalarının ve Vaatlerinin Karşılaştırmalı Analizi
(Comparative Analysis Of Political Parties, Their Youth Policies And Promises In The General Election Declarations Of June 24, 2018 )

Yazar : Seyida ERKEK    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 55
Sayfa : 141-423
    


Özet

İnsan yaşamının en önemli ve en verimli dönemlerinden biri gençlik dönemi olup, tarih boyunca gençlerin gelişimine önem veren milletler daima yükselmişler ve başarıyı yakalamışlardır. Günümüzde siyasi hayatın önemli bir unsuru olarak görülen siyasi partiler, temsil ettikleri parti adına sundukları seçim bildirgeleri ile seçmeni ikna etmeye çalışmaktadır. Seçim bildirgelerinde partiler toplumu ilgilendiren tüm politika alanları hakkında vaatlerini sıralamaktadır. Seçme ve seçilme yaşının 18 olduğu da göz önünde bulundurulduğunda genç seçmenlerin ülke politikalarından hem etkilenen hem de etkileyen konumunda oldukları söylenebilir. Bu nedenle Türkiye’de gençlere yönelik politikalar büyük önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, siyasi partilerin gençlik politikaları hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesine katkı sağlamak, gençlik politikaları ile ilgili konularda farkındalığı artırmaktır. Bu kapsamda siyasi partilerin 24 Haziran 2018 Genel Seçim Bildirgeleri, gençlere yönelik politika alanları bakımından incelenmektedir. Seçim bildirgeleri siyasi partilerin politikalarının en önemli yansıması olan belgelerden biri olduğu için özellikle tercih edilmiştir. Seçimlere katılan siyasi partilerden en çok oyu alan beş partinin seçim bildirgesi dikkate alınmıştır. Çalışmada seçim bildirgeleri içerik açısından incelenmiş ve siyasi partilerin gençlere yönelik belirlenen temalar bakımından politika vaatleri incelenmiştir. Araştırma bulgularında, partilerin seçim bildirgeleri incelendiğinde, gençler hakkında bildirgelerde benzer/farklı vaat ve projelerinin bulunduğu görülmüştür. Bazı siyasi partiler parti bildirgelerinde gençlik politikalarına çok fazla yer verirken bazı partiler daha az yer vermiştir. En çok vaatte bulunulan alanın gençlerin istihdamı alanı olduğu görülmüştür. Gençlik politikalarının uygulama sonuçlarının farklı çalışmalarla ortaya konulması gerektiği vurgulanmıştır.Anahtar Kelimeler
Seçim Bildirgesi, Siyasi Parti, Gençlik Politikaları

Abstract

One of the most important and efficient periods of human life is the youth, and the nations that attach importance to the development of youth throughout the history has always advanced and achieved success. Today, political parties, which are considered as an important element of political life, are trying to persuade the voters with the election declarations which they submitted on behalf of the party they represent. In the election declarations, parties specify their promises on all policy areas which have a concern to society. When considering that the age to elect and be elected is 18, it can be said that young voters both affect and are affected by the policies of the country. Therefore, policies towards youth in Turkey is gaining importance. The aim of this study is to provide contribution to informing the public about youth policies of political parties and to raise awareness on issues related to youth policies. Within this framework, General Election Declarations of June 24, 2018 of political parties are examined in terms of the policy areas for youth. Election declarations were particularly preferred since they were one of the most important documents on the reflection of the policies of political parties. It is taken into consideration the election declarations of the five parties which received the most votes from the political parties who participated in the elections. Election declarations were examined contextually and policy promises of political parties determined for the youth were examined thematically in the study. When the election declarations of the parties were examined in the research findings, it was seen that there were similar and different promises and projects in the declarations about the youth. While some political parties included youth policies in party declarations too much, others included less. It is seen that the most promised area was the youth employment. It was emphasized that the results of the implementation of youth policies should be revealed with different studies.Keywords
Election Declaration, Political Party, Youth Policies

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri