Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Duygusal Emeğin Tükenmişlik Üzerindeki Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma
(The Effect Of Emotional Labour On Burnout: A Research In The Health Sector )

Yazar : Naim KARAGÖZ   & Hakan KARATEPE  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 65
Sayfa : 2858-2870
254    152


Özet

Bu çalışmanın amacı sağlık çalışanlarının sergilediği duygusal emeğin, çalışanların tükenmişlik seviyelerine etkisini araştırmaktır. Araştırmanın evrenini Sivas Numune Hastanesi’nde görev yapan 2051 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Çalışmaya katılmak için gönüllü olan 356 çalışandan veri toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak iki ölçek ve bir de kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Ölçekler; duygusal emek ölçeği ile tükenmişlik ölçeğidir. Verilerin analizi SPSS programında yapılmıştır. Katılımcıların dağılımını, duygusal emek ve tükenmişlik seviyelerini belirlemek için frekans analizi ve tanımlayıcı analizler yapılmıştır. Duygusal emek ve alt boyutlarının tükenmişlik ve alt boyutları üzerinde etkisini ölçmek için çoklu ve basit regresyon analizleri yapılmıştır. Çalışma sonucunda duygusal emeğin sağlık çalışanlarının tükenmişliğine etki ettiği görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Duygusal Emek, Tükenmişlik, Sağlık Çalışanları.

Abstract

The aim of this study is to investigate the effects of emotional labor displayed by healthcare workers on the burnout levels of employees. The universe of the research consists of 2051 healthcare professionals working in Sivas Numune Hospital. Data were collected from 356 employees who volunteered to participate in the study. Two scales and a personal information form were used as data collection tools. Scales; emotional labor scale and burnout scale. The analysis of the data was done in SPSS program. Frequency analysis and descriptive analyzes were conducted to determine the distribution of participants, emotional labor and burnout levels. Multiple and simple regression analyzes were conducted to measure the effect of emotional labor and its sub-dimensions on burnout and its sub-dimensions. As a result of the study, it was seen that emotional labor affects burnout of healthcare workers.Keywords
Emotional Labour, Burnout, Health Workers.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri