Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YENİ HİZMET GELİŞTİRME SÜRECİNE MÜŞTERİLERİN KATILIMI VE BİRLİKTE DEĞER YARATMANIN MÜŞTERİ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BURSA KENT SAKİNLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
(THE EFFECT OF CUSTOMERS’ INVOLVEMENT AND VALUE CO-CREATION IN NEW SERVICE DEVELOPMENT PROCESS ON CUSTOMER SATISFACTION: A RESEARCH ON BURSA CITY RESIDENTS )

Yazar : Süleyman Burak ERDOĞAN   & Erkan ÖZDEMİR  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 75
Sayfa : 5570-590
    


Özet

Belediyelerin yeni hizmetleri için yaptığı çalışmalarda birlikte değer yaratmak için müşteri olarak vatandaşların katılımını sağlamaları, vatandaşların istek ve ihtiyaçlarını daha iyi anlama, değişen talepleri daha doğru cevaplayabilme kabiliyetlerini arttıracaktır. Ancak zaman, maliyet gibi kısıtlı kaynaklar ve vatandaşların katılma arzusu bakımından yeni hizmet geliştirmenin tüm boyutlarına müşteri olarak vatandaş katılımının sağlanması mümkün olmayabilir. Bu çalışmanın amacı yeni hizmet geliştirme sürecindeki boyutlardan hangilerindeki katılımın tatmini doğrudan etkilediğini müşteri olarak vatandaş perspektifinden ortaya koyarak, belediyelere zaman, maliyet gibi kıt kaynakların doğru değerlendirilmesinde katkı sağlamaktır. Araştırma, 20 Mayıs 2019 – 10 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma modeli Smart PLS kullanılarak yapısal eşitlik modellemesiyle test edilmiştir. Araştırma sonucunda, fikirleri izleme/tarama, hizmet tasarımı ve süreç/sistem tasarımı, işletme analizi, hizmet testi ve pilot çalışma, test pazarlaması, personel eğitimi ve çapraz fonksiyonlu takımların oluşturulması boyutlarındaki katılımın müşteri olarak vatandaşların tatminini etkilemediği ortaya konulurken, stratejik planlama, fikir yaratma ve ticarileştirme boyutlarındaki katılımın ise müşteri olarak vatandaşların tatminine anlamlı pozitif etkisinin olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlardan dolayı, sundukları yeni hizmetlerde vatandaş memnuniyetini sağlamayı amaçlayan belediye yöneticilerine, vatandaşları bu hizmetleri geliştirme sürecine dâhil ederek birlikte değer yaratması önerilmektedir.Anahtar Kelimeler
Yeni Hizmet Geliştirme, Müşteri Katılımı, Müşteri Tatmini, Birlikte Değer Yaratma, Belediyeler

Abstract

In case municipalities let citizens (as customers) participate in work for new services to co-create value, it will increase their ability to understand the requests and needs of citizens better and better respond to the changed requests. However, it may not be possible to let citizens (as customers) participate in all stages of new service development due to lack of time, sources and reluctance of the citizens to participate. The purpose of this study is to contribute to utilize of the scarce resources such as time and cost to the municipalities by revealing, from the perspective of the citizens (as customers), which dimensions in the new service development process directly affect the satisfaction of the citizens(as customers). The research was conducted between 20 May 2019 - 10 July 2019. The convenience sampling method was used in this study. The research model was tested with structural equation modeling by using Smart PLS. As a result of the research, it was found that citizen (as customer) involvement in strategic planning, idea generation and commercialization dimensions has a significant positive effect on citizens’ (as a customer) satisfaction, while involvement in idea screening, service/process system design, business analyse, pilot run, test marketing, personnel training and cross-functional team formation dimensions do not effect their satisfaction. Because of that results it is offered to the managers of municipalities which aim to ensure citizen satisfaction in the new services they offer should co-create value by involving citizens in the process of developing these services.Keywords
New Service Development, Customer Involvement, Customer Satisfaction, Value Co-Creation, Municipalities

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri