Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLKOKUL 4. SINIF ARAŞTIRMAYA DAYALI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ, FEN BİLİMLERİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF PRIMARY SCHOOL GRADE 4 RESEARCH BASED ACTIVITIES ON STUDENTS 'CRITICAL THINKING SKILLS, SELF-EFFICIENCY AND SCIENCE ATTITUDES )

Yazar : Meltem DURAN  ; Ümit Can KÜÇÜKAYDIN & Hamide KÖSE  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 75
Sayfa : 5591-5603
    


Özet

Bu çalışmanın amacı ilkokul 4. Sınıf Fen Bilimleri dersinde “Maddeyi Tanıyalım” ünitesinde, araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımına göre geliştirilen etkinliklerin, öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri, Fen Bilimleri dersine yönelik tutumları ve öz yeterlikleri üzerine etkisini tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 öğretim yılının güz döneminde, bir ilkokulda öğrenimine devam eden, bir dördüncü sınıf şubesi deney (n=19) ve bir dördüncü sınıf şubesi kontrol (n=18) grubu seçilerek, toplam 37 öğrenciden oluşmaktadır. Bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın, ön test–son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Veri toplama araçları olarak, Demir (2006) tarafından hazırlanan Eleştirel düşünme becerileri ölçeği (EDBÖ) ölçeği, Akınoğlu (2001)’nun geliştirdiği Fen Bilgisi dersine yönelik tutum ölçeği ve Hızlıok (2012)’un geliştirdiği fen ve teknoloji dersine yönelik öz yeterlik ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, eleştirel düşünme, fen ve teknoloji dersine yönelik özyeterlilik ve tutuma ilişkin sonuçlara bakıldığında, deney grubunun öz yeterlilikleri ile kontrol grubunun öz yeterlilikleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir.Anahtar Kelimeler
Fen öğretimi, araştırmaya dayalı öğrenme, eleştirel düşünme, tutum, özyeterlilik.

Abstract

The aim of this study is to determine the effects of activities developed according to inquiry-based learning approach, students' critical thinking skills, attitudes towards science course and self-efficacy in primary school 4th grade science course. The study group of the study consisted of 37 students in the fourth semester of 2017-2018 academic year, a fourth-class branch study (n = 19) and a fourth-class branch control (n = 18) group. In this research, experimental method which is one of the quantitative research methods was used. Pre-test and post-test experimental design of the study. Critical thinking skills scale (EDL) scale prepared by Demir (2006), attitude scale towards Science course developed by Akınoğlu (2001) and self-efficacy scale for science and technology course developed by Hızlıok (2012) were used as data collection tools. When the results of self-efficacy and attitude towards critical thinking, science and technology course were examined, a statistically significant difference was not observed between the self-efficacy of the experimental group and the self-efficacy of the control group.Keywords
Science teaching, inquiry based learning, critical thinking, attitude, self-efficacy.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri