Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Z-KUŞAĞI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ
(TIME MANAGEMENT SKILLS OF Z-GENERATION UNIVERSITY STUDENTS IN THE COVID-19 PANDEMIA PROCESS )

Yazar : Necla TEKTAŞ  ; Nuray ÖZ CEVİZ ; Gültekin BASMACI & Mehmet TEKTAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 75
Sayfa : 5526-5536
    


Özet

Zaman yönetimi bireyin kendisini yönetmesi olarak tanımlanırken, özellikle yaşadığımız Covid-19 sürecinde bu yönetimin zor olması ve bireylerin etrafında çeldiricilerin çok fazla olması onları engellemektedir. Bu durumdan en çok etkilenen kişiler dijital çağda dünyaya gelen z kuşağı bireyleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, Z-kuşağı olan üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerini belirlemek amaçlanmıştır. Tarama modelinde tasarlanan bu çalışmanın verileri, 1-31 ağustos 2020 tarihleri arasında online anket uygulanarak toplanmıştır. Araştırmanın evrenini Z-kuşağı üniversite öğrencileri ve örneklemi kolayda örnekleme yöntemine göre ulaşılan toplam 617 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Zaman Yönetimi Becerileri ölçeği kullanılmıştır. Verilerin istatistik analizlerinde frekans analizi ve parametrik olmayan Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Z-kuşağı üniversite öğrencilerinin cinsiyet ile zaman yönetim becerileri ölçeği planlama boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.Anahtar Kelimeler
Covid-19 , Zaman yönetimi, Z-kuşağı

Abstract

While time management is defined as the self-management of the individual, especially in the Covid-19 process we live in, this management is difficult and there are too many distractors around individuals prevent them. The people who are most affected by this situation are the individuals of the generation z who came to the world in the digital age. In this study, it was aimed to determine the time management skills of university students with generation z. The data of this study, which was designed in the screening model, was collected by applying an online questionnaire between 1-31 August 2020. The population of the study is composed of Z-generation university students and 617 university students whose sampling was reached using the convenience sampling method. ime Management Skills scale was used to collect data. Frequency analysis and non-parametric Mann-Whitney U test were used in the statistical analysis of the data. No significant relationship was found between the gender of generation Z university students and the planning dimension of the time management skills scale.Keywords
Covid-19 , Time Management, Z-generation

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri