Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HEGEMONYA, ALTYAPISAL İKTİDAR VE DİSİPLİNE EDİCİ İKTİDAR KAVRAMLARININ DEVLET ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELERİ
(EVALUATION OF HEGEMONIA, INFRASTRUCTURE AND DISCIPLINE CONCEPT CONCEPT ON THE STATE )

HEGEMONYA, ALTYAPISAL İKTİDAR VE DİSİPLİNE EDİCİ İKTİDAR KAVRAMLARININ DEVLET ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELERİ

 
Yazar : Adnan KARATAŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 23
Sayfa : 4316-4325
DOI Number: :
Cite : Adnan KARATAŞ , (2018). HEGEMONYA, ALTYAPISAL İKTİDAR VE DİSİPLİNE EDİCİ İKTİDAR KAVRAMLARININ DEVLET ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELERİ. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 23, p. 4316-4325. Doi: 10.26449/sssj.880.
746    961


Özet

Devlet kavramı tanımlamanın ve çözümlemenin oldukça zor olduğu birçok araştırmacı ve teorisyen tarafından kabul edilmektedir. Üstelik araştırmacıların birçoğu devlet kavramıyla ilgili olarak bir tanımlama yapma işlemine girişmeden ve devlete bir değer atfetmeden değerlendirmeler yapmaktadır. Ayrıca bazı araştırmalarda ise devlet kavramı, katı işlevselci bir bakış açıyla siyasal düzen ve yönetim üzerine odaklanılmaktadır. Ancak devletin doğası, biçimleri, işlevleri ve kendine özgü bir tanımı hala tartışmalı konuların başında gelmektedir. Durumunda böyle olmasında hiç şüphesiz siyaset bilimi ve siyaset sosyolojisi alanındaki kuramların bütüncül bir devlet kuramı ortaya atamaması yer almaktadır. Bu konuya en çok eğilim Marksizm’de dahi devleti çözümleye yönelik eksik noktalar bulunmaktadır. Nitekim bu noktada Antonio Gramsci, Michael Mann ve Michel Foucault gibi düşünürlerin devlete ve iktidara ilişkin söylemleri oldukça önemlidir. Bu çalışma kapsamında ilk olarak Antonio Gramsci, Michael Mann ve Michel Foucault’nun iktidar çözümlemelerine ilişkin olarak ortaya atmış oldukları kavramlar irdelenmiştir. Bu kavramlardan yola çıkarak yapılan devlet çözümlemeleri değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmelerin bir devlet kuramı oluşturma boyutuna ulaşıp ulaşamadığı incelenmiştir. Son olarak bu kavramların devleti çözümleyebilme noktasında, ne derece yeterli olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular devlet kuramları alanındaki literatüre çeşitli yönlerden katkı sağlamaktadır.Anahtar Kelimeler
Devlet, Devlet Kuramı, Hegemonya, Altyapısal İktidar, Disipline Edici İktidar

Abstract

It is accepted by many researchers and theorists that the concept of state is difficult to define and analyze. Moreover, many of the researchers make evaluations about the concept of the state without undertaking a definition and assigning a value to the state. In addition, some researches focus on the concept of the state and the political order and management from a rigid functionalist point of view. However, the nature, forms, functions and a specific definition of the state are still the most controversial issues. In such a case, it is without doubt that theories in the field of political science and political sociology cannot raise a holistic state theory. The most common point in this subject is the lack of Marxism even in the deficiencies of analyzing the state. At this point, the discourses of philosophers such as Antonio Gramsci, Michael Mann and Michel Foucault about state and power are very important. In the scope of this study, firstly the concepts of Antonio Gramsci, Michael Mann and Michel Foucault about power analysis were examined. Based on these concepts, state analyzes have been evaluated. It was examined whether these evaluations reached a dimension of state theory. Finally, it has been tried to determine how adequate these concepts are in analyzing the state. The findings of the study contribute to the literature in the field of state theories in various ways.Keywords
State, State Theory, Hegemony, Infrastructural Power, Discipliner Power

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri